RGPD

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte?

Identitat: …………………… Lluís Solà i Bruch ( EL SOLÀ )
Adreça postal: ……………. Ctra. Casamiquela 2-4
Telèfon: …………………….. 93 8851347
Adreça electrònica: …………………….. info @ elsola . cat

II.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades la destinem a les finalitats següents:

F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.

F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

– la normativa tributària

– la normativa mercantil

– la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)

F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal, per correu electrònic o mitjançant connexió a la nostra pàgina web.

III.- Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

– Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.

– Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.

– Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

– Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

– Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

– la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)

– la normativa mercantil

– la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

– Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

V.- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les vostres dades únicament seran comunicades als òrgans de l’Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

VI.- Quins són els vostres drets?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

– En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

– Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

VII.- Com podeu exercir els drets?

– Mitjançant un escrit adreçat a: Lluís Solà Bruch, EL SOLÀ, Ctra. Casamiquela 2-4 , 08518-Oristà

– Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: info @ elsola.cat

VIII.- Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).